עמוד זה מאגד בתוכו את תקנון האתר, תנאי השימוש באתר, במוצרים ובשירותים שלנו, מדיניות שימוש מקובלת, התחייבויות לקוח, הסכם רמות שירות, הסכם עיבוד נתונים ותנאים כללים

(לא בהכרח בסדר הזה). בעת הגלישה, השימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים של Webology, בעת הרכישה ומעצם ביצוע התשלום, חתימה על הצעת מחיר ו/או הסכם התקשרות, הינך מאשר כי קראת, הבנת ושאת/ה מסכים/ה לכל התנאים ההגבלות, הדרישות והחובות שמופיעים בעמוד תקנון האתר שלנו.

 

תנאי התקשרות:

.1 החברה תהיה אחראית על השרת מבחינת פריטי החומרה, מערכת ההפעלה, לרבות תקינותם

ותפקודם.

.2 החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב שמקורו בגורמים שאינם בשליטתה, לרבות אי מסירת פרטים או

המצאת מסמכים מתאימים לצורך הזמנת השירות.

.3 בקשה להפסקת השירות ע"י הלקוח, מחייבת הודעה בכתב, 30 יום מראש.

.4 החברה אינה אחראית לתאימות בין עדכוני תוכנה ו/ או חומרה של יצרני התוכנה/ החומרה לבין

אפליקציות הלקוח.

.5 החברה אינה אחראית לתקניות Patchים או לנזק שהם עלולים לגרום לשרת.

.6 החברה אינה אחראית על כל התערבות של הלקוח בניהול השרת )עדכון תוכנה, התקנת Patch וכד'(.

.7 החברה אינה אחראית לתקלות בגיבויים או בקלטות שיחזור או כל מדיית גיבוי אחרת.

.8 החברה לא תהיה אחראית על החומר או המידע האגור במערכת ו/או על אובדנו/ם מכל סיבה

שהיא. וכן לא תישא בכל אחריות שהיא על נזקים ו/או הפסדים שיגרמו ללקוח בגין נזק למידע או

אובדנו.

.9 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי בכל במקרה של אחריות החברה כלפי הלקוח או מי

מטעמו )אם וככל שתהיה( תהא מוגבלת לסכום אשר שילם הלקוח בגין 12 חודשי שירות.

.10 היה ובמסגרת ההתקשרות תמכור החברה ציוד כלשהו ללקוח, בין בדרך של מכר רגיל או מכר באשראי

או בעסקת מימון, יישאר הציוד בבעלות החברה עד לפרעון מלא של כל התשלומים בגינו.

.11 מובהר בזאת כי כל האחריות הנוגעת לתוכן ו/או לשירותים שמספק הלקוח ו/או מעביר על בסיס

הקישור לאינטרנט שמספקת לו החברה, חלה על הלקוח בלבד.

.12 התנאים הכלליים כפי שמפורסמים בכתובת הנ"ל בעמוד תקנון אתר ומתעדכנים מעת לעת.

 

מדיניות שימוש מקובלת (AUP)

מבוא

מדיניות שימוש מקובל זו (כפי שתוקן, השתנה או תוסף מעת לעת כפי שנקבע

באתר האינטרנט של Webology, זה "AUP") של Webology ושלוחותיה. ("Webology"), נועד להגן

לקוחות Webology, משתמשי אתר האינטרנט של Webology, המוצרים והשירותים של Webology ועל מנת להבטיח המשך

עמידה בכל החוקים והתקנות הרלוונטיים.

 

אם אינך מסכים ל-AUP זה, נא לא להיכנס אל, להתחבר אל,

גישה או שימוש באתר ו/או בכל אחד מהמוצרים והשירותים.

 

AUP זה חל על כל לקוח שנרשם למוצרים ולשירותים.

 

יש לקרוא את ה-AUP הזה ביחד עם התנאים, SLA ומדיניות הפרטיות.

 

למונחים באותיות רישיות המשמשים כאן מבלי שהוגדרו כאן תהיה המשמעות המיוחסת לה

מונח זה באותיות רישיות בתנאים, ב-SLA או במדיניות הפרטיות, לפי העניין.

 

הלקוח מצהיר בזאת ומתחייב כי הוא

הבין וקיבל את הוראות התנאים, ה-SLA,

מדיניות הפרטיות וה-AUP הנ"ל.

 

על ידי שימוש במוצרים ובשירותים, הלקוחות יהיו האחראים הבלעדיים

לציות להוראות AUP זה ולכל הפרה שיש או ניתן לייחס אליה

הלקוחות והמשתמשים שלהם, בין אם מורשים או לא על ידי הלקוח או על ידי Webology. לקוחות

חייבים לנקוט בכל הצעדים הסבירים כדי להבטיח שהלקוחות והמשתמשים שלהם יצייתו לכללי ה-AUP

 

AUP זה אינו (א) מחייב את Webology לפקח, לסקור או לשלוט על הנתונים ו/או התוכן ו/או

מידע השוכן בשרתי Webology ו/או מנוהל על ידי הלקוח תחת

החשבון שלו; או (ב) ליצור כל התחייבות או חובה של Webology כלפי כל צד שאינו

צרכן. זוהי חובה של הלקוח להודיע ​​ל-Webology על כל הפרת חוק או הפרה של

ה-AUP הזה.

 

Webology מתנערת במפורש מכל אחריות לנתונים ולתוכן

מועבר דרך או ביניים על ידי Webology, באופן זמני או

מאוחסן באופן קבוע בכל שרת של Webology או על ידי שימוש בחשבון

ובגין פעולות או השמטה של ​​לקוחות ו/או כל אחד מהם

לקוחות ומשתמשים.

 

בנוסף לכל פעולה אחרת שהיא עשויה לנקוט במסגרת AUP זה, Webology שומרת לעצמה את הזכות לשתף פעולה

באופן מלא עם כל חקירה פלילית של נתונים, מידע או תוכן הנמצאים בשרתים של Webology

ו/או כפי ששימשו למטרות פליליות על ידי שימוש במוצרים ובשירותים.

 

חובות האבטחה והסודיות של הלקוחות

הלקוח אחראי ל: (א) לנקוט בזהירות סבירה כדי להבטיח את אבטחת החשבון שלו; (ב)

שמירה על סודיות חשבון הסיסמה שלו/שלו; (ג) להבטיח שכל הפעילויות ש

להתרחש בקשר לחשבון לציית לתנאים, AUP זה והחוקים החלים.

הלקוח מאשר ומסכים כי Webology אינה אחראית לניהול הפנימי

או ניהול של החשבון שלו וכל אחד מהנתונים, התוכן והמידע המאוחסנים

בשרתים המוצעים ללקוח.

 

לקוח הוא האחראי הבלעדי לכל חדירה או הפרת אבטחה של כל אחד מהם

חשבונות, אלא אם מכוסים אחרת על ידי מנהל אבטחה ייעודי ספציפי או

חבילת שירות אבטחת חומת אש שהוזמנה על ידי הלקוח מ-Webology

 

פעילויות אסורות

א. לקוחות לא יאפשרו פרסום, שידור או אחסון של נתונים או תוכן ב- או

דרך החשבון ו/או המוצרים והשירותים אשר, לפי קביעתה הבלעדית של Webology,

מהווה הפרה של כל חוק, תקנה, פקודה, בית משפט פדרלי, מדינתי, מקומי או בינלאומי

צו או הליך משפטי אחר ("החוקים החלים"). הלקוחות יהיו אחראים

להבנת אילו חוקים ישימים חלים על השימוש שלהם במוצרים ובשירותים.

תוכן אסור כולל, ללא הגבלה: (א) נתונים, מידע, תוכן או קוד

מקל על כל הפרה של, או מתאר דרכים להפרת AUP זה או חוקים ישימים; או (ב)

כתובות או מידע "נקצרו"; או (ג) אתרי "דיוג"; או (ד) אתרי "פרסום דואר זבל".

 

ב. לקוחות אינם רשאים לשדר, להפיץ, להוריד, להעתיק, לאחסן במטמון, לארח או לאחסן בדרך אחרת

כל מידע בחשבון שלהם; נתונים, חומר או עבודה המפרים את הקניין הרוחני

זכויות של אחרים או מפר כל זכות סוד מסחרי של כל אדם אחר. ל-Webology יש את הבלעדיות

וזכות מוחלטת להשבית גישה לתוכן המפר זכויות אלו, או להסיר, במידה הנדרשת

על פי כל חוק או תקנה, לרבות, ללא הגבלה, Digital Millennium Copyright Act

1998.

 

ג. לקוחות אינם רשאים להשתמש בחשבון שלהם ו/או במוצרים ובשירותים כדי (א) לשלוח

הודעות בתפזורת לא רצויות דרך האינטרנט (כלומר, "ספאם"), (ii) יוצרים בלוג מזויף או

בלוגים שנועדו או סבירים לקדם את האתרים הקשורים למחבר או לקידום

להגדיל את דירוג מנוע החיפוש של אתרים משויכים (כלומר, "ספוגים"), או (iii) לשלוח דואר זבל אל

אתרי בלוג או לפרסם באופן אוטומטי הערות או מבצעים אקראיים עבור שירותים מסחריים

בלוגים באינטרנט (כלומר, "בלוגים ספאם"). על המשתמשים לציית לכל החקיקה והתקנות הרלוונטיות

על דואר אלקטרוני בכמות גדולה ומסחרית, כולל חוק CAN-SPAM משנת 2003. דיוור המוני –

לקוחות אינם רשאים לשלוח דואר אלקטרוני המוני לא רצוי, שהוא דואר אלקטרוני שנשלח לנמענים אשר

לא אישרו ו/או הביעו הסכמה מפורשת במעגל סגור לדואר מהלקוח.

לקוחות ששולחים דיוור המוני חייבים לנהל רישום מלא ומדויק של כל ההסכמות ולהצטרף ולספק רשומות כאלה ל-Webology לפי בקשתה. אם לקוח לא יכול לספק

הוכחה חיובית וניתנת לאימות של הסכמות והצטרפות כאלה, Webology תשקול אם לאשר את הדיוור ההמוני.

 

רשימות תפוצה – נאסר על הלקוח להפעיל רשימות דיוור, שרתים או שירותי דיוור

שאינם מכוונים לקהל שנרשם מרצונו והסכים לקבל מידע בדואר אלקטרוני

באמצעות תהליך הסכמה מאושרת או הסכמה במעגל סגור או ששלח את הדואר האלקטרוני שלהם

כתובות הזמינות ללקוח להפצת מידע. לקוחות הפועלים

רשימות תפוצה חייבות לשמור על תיעוד מלא ומדויק של כל ההסכמות וההסכמה המאושרת

או בחירות להצטרפות במעגל סגור ולספק רשומות כאלה ל-Webology לפי בקשתה. אם

הלקוח אינו יכול לספק הוכחה חיובית וניתנת לאימות של הסכמות כאלה ואישור הסכמה או

בבחירות להצטרפות במעגל סגור, Webology תחשב את שליחת הרשימה כבלתי רצויה. כל לקוח

עם רשימת תפוצה מתוחזקת חייבת גם לאפשר לכל גורם ברשימה להסיר את עצמו באופן אוטומטי ו

לִצְמִיתוּת.

 

ד. מבלי לגרוע מכל המפורט להלן ב-AUP זה, הלקוח מתחייב בזאת

שהוא/היא לא יפעל באף אחת מהדרכים הבאות:

 

זיוף, מצג שווא, השמטה או מחיקה של כותרות הודעות, דיוור חוזר

מידע, או כתובות פרוטוקול אינטרנט, כדי להסתיר או לגרום לזיהוי שגוי את מקורן של

ההודעות.

– יצירה או שליחת וירוסי אינטרנט, תולעים או סוסים טרויאניים, פצצות שיטפון או

מעורבות בהתקפות מניעת שירות.

– פריצה, ו/או ערעור, או סיוע לאחרים בפגיעה בביטחון או השלמות של

המוצרים או המערכות של Webology.

– שידול לביצוע כל פעילות בלתי חוקית, גם אם הפעילות עצמה לא מבוצעת על ידי הלקוח.

– מאיים על פגיעה גופנית, או עידוד פגיעה גופנית או הרס רכוש.

– הטרדת אחר, או עידוד התנהגות מטרידה.

– עיסוק בהונאה מוחלטת, או שימוש בשירותים כדי לעסוק בהונאות כמו מזימות פירמידה.

– איסוף מידע אישי על אחרים ללא ידיעתם ​​או הסכמתם.

– הדרכת אחרים בפעילויות אסורות.

– שימוש בשירותים כדי להפיץ או להציג תמונות המסווגות על פי החוק האמריקאי כפורנוגרפיה בכלל, ארוטיקה של ילדים (ללא קשר לכשרון ספרותי או אמנותי) ו/או חייתיות; ו/או כל שירות או תוכן בעל אופי פורנוגרפי מכל סוג.

– לפעול בפעולה בכל דרך העלולה להכפיף את Webology לפעולה רגולטורית לא חיובית, בכפוף

לכל אחריות מכל סיבה שהיא, או להשפיע לרעה על התדמית הציבורית והמוניטין של Webology

כפי שנקבע על ידינו לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

– יצירת בלוג או בלוגים מזויפים שנועדו לקדם אתרים הקשורים למחבר או כדי להגדיל את דירוג מנועי החיפוש של אתרים משויכים.

– שליחת ספאם לאתרי בלוגים או פרסום אוטומטי של הערות או מבצעים אקראיים

עבור שירותים מסחריים לבלוגים.

ביצוע הפרת קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים של Webology או כל

צד שלישי אחר, לרבות, ללא הגבלה, לשדר או להעמיד כל צד אחר

תוכן שמפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או קנייני אחר

זכויות של כל צד.

– גרימה או ייזום של פרצות אבטחה או שיבושים בתקשורת ברשת ו/או

קישוריות, כולל סריקות יציאות, פינגי הצפה, הפצצות דואר אלקטרוני, זיוף IP ומידע ניתוב מזויף.

– ביצוע כל צורה של פעילות רשת שתשדר נתונים שאינם מיועדים לשרת של הלקוח.

– התחמקות או עקיפה של אימות משתמש או אבטחה של כל מארח, רשת או חשבון,

כולל התקפות פיצוח.

– הפרעה או מניעת שירות לכל משתמש, מארח או רשת מלבד המארח של הלקוח, כגון התקפת מניעת שירות או התקפת מניעת שירות מבוזרת.

– התנהגות שנועדה להימנע מהגבלות או מגבלות גישה לשירותים ספציפיים, מארחים או

רשתות, לרבות זיוף של כותרות או מידע זיהוי אחר.

– שידול לביצוע כל פעילות בלתי חוקית, גם אם הפעילות לא מבוצעת על ידי הלקוח.

– שימוש בכל תוכנה, או שליחת הודעות מכל סוג, שנועדו להפריע או השבתת הפעלת מסוף של משתמש.

– שימוש ברשת Webology לקבלת תשובות לדואר אלקטרוני המוני לא רצוי.

– זיוף כותרות דואר אלקטרוני.

– ספאם באמצעות פרוקסי של צד שלישי, צבירה של רשימות פרוקסי או התקנה של דיוור פרוקסי

תוֹכנָה.

תצורה של שרת דואר לקבל ולעבד הודעות צד שלישי לשליחה ללא זיהוי ואימות משתמש.

– אירוח דפי אינטרנט המפורסמים בתוך "דואר זבל" שנשלח מרשת אחרת ("פרסום דואר זבל").

– אירוח דפי אינטרנט או מתן שירותים התומכים בספאם.

– כל הודעות, פרסומים או שידורים אחרים בכמות גדולה לא רצויה דרך מדיה כגון פוסטים ביומן אינטרנט, הודעות IRC/חדרי צ'אט, רשומות בספר אורחים, רשומות יומן מפנה HTTP, הודעות usenet, הודעות קופצות, הודעות מיידיות או הודעות SMS.

– הדרכה לאחרים בכל פעילות האסורה על פי AUP זה ו/או החוקים החלים.

– לקוח לא ישתמש בכתובות IP שלא הוקצו לו על ידי Webology.

 Webology שומרת לעצמה את הזכות להשעות את הגישה לרשת של כל שרת המשתמש בכתובות IP

מחוץ לטווח שהוקצה.

– לקוחות אינם רשאים להפעיל ולתחזק שרתי IRC המתחברים ל-IRC העולמי

רשתות כגון Undernet, EFnet ו-DALnet. שימוש בתוספים של IRC, סקריפטים, תוספות,שיבוטים או תוכנות אחרות שנועדו לשבש או למנוע שירות למשתמשים אחרים.

פעילות הטרדה או פוגענית של IRC אסורה במפורש במסגרת ה-AUP, כולל (i)

הפרעה או מניעת שירות או (ii) שימוש או הצטרפות ל"בוטים" או שימוש ב-IRC

BNC או תוכנת פרוקסי והכוונה מחדש אחרת. אם שרתי IRC של לקוח הם

נפגעים לעתים קרובות או מושכים מניעת שירות או מניעת שירות מבוזרת

התקפות המשבשות או מונעות שירות ללקוחות או למשתמשים אחרים, Webology עשויה לבטל מסלול,

לסנן, להשעות או להפסיק את השירות של אותו לקוח.

– בעלות על חשבונות מרובים אסורה בפלטפורמה (במותג ספציפי או

על פני מספר שותפים או שותפים).

 

כדי להסיר כל ספק, כל הפעילויות והפעולות של הלקוח נמצאות ויישארו

בהתאם לכל דין, אינו פוגע באף קהל ואינו מזיק לכל צד שלישי.

המשתמש מסכים ומתחייב בזאת כי השירותים הניתנים על ידי Webology לעולם לא ישמש את המשתמש ו/או כל צד שלישי לפעילויות המכילות תוכן שהוא:

מַשׁמִיץ; ו/או מגונה; ו/או לשון הרע; ו/או מפלה; ו/או פוגעני; ו/או

מטעה;  – מכיל או מתקין וירוסים, תולעים, באגים, סוסים טרויאנים או קוד, קבצים או תוכניות אחרות שנועדו, או מסוגלות, לשבש, לפגוע או להגביל את פונקציונליות של כל תוכנה או חומרה; ו/או אלימות לרבות מקדם, מעודד או עוסק בטרור, אלימות כלפי אנשים, בעלי חיים או רכוש; ו/או פורנוגרפייה ו/או פורנוגרפיית ילדים

ופדופיליה לרבות ללא הגבלה, כל תוכן המקדם, מעודד או מעסיק בניצול ילדים; ו/או תרופות מרשם – מקדם, מעודד או עוסק במכירה או הפצה; ו/או ללא רישיון או פיקוח, על פי חוק, הקשור להימורים; ו/או בלתי חוקי או מקדם או מעודד פעילות בלתי חוקית

 

הגבלות נוספות ופעילויות אסורות

בנוסף לכל אחת מהפעילויות האסורות המפורטות ב-AUP זה וללא לגרוע מכל דבר אחר, הלקוח מסכים ומתחייב בזאת כי הוא/היא לא (א) ישמור מספר עותקים של קבצים זהים ו/או דומים במהותם; (ב) להשתמש במוצרים ושירותים או כל אחד מהשרתים של Webology למטרות גיבוי; ו/או (ג) להשתמש במוצרים ושירותים להעברת קבצים בו זמנית לנפח גבוה של משתמשים (מגה העלאה), וכן במיוחד בעת שימוש בשירות שרת הקבצים בענן; (ד) אחסון בשירות שרת קבצים בענן ממוצע של מעל 1TiB של אחסון לכל משתמש פעיל.

 

התחייבויות הלקוח

א. הלקוח יבקש ויקבל כל היתרי רישיונות והרשאות אחרות אשר נדרשות כדי למלא את התחייבויותיו על פי התנאים של AUP זה וכל החוקים החלים.

ב. הלקוח מסכים ומתחייב כי כל התכנים והפעילויות הנערכים באמצעות החשבון ו/או המוצרים והשירותים הינם באחריותו הבלעדית של הלקוח. עם זאת, הלקוח מאשר בזאת שלמרות ש-Webology לא

תסנן מראש את התוכן המשמש את הלקוח דרך החשבון ו/או המוצרים והשירותים, ל-Webology הזכות, אך לא החובה, לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר או לסרב לספק את המוצרים והשירותים, בכל מקרה של תוכן פוגעני או על פי כל דרישה של כל סמכות חוקית, ללא פיצוי מכל סוג שהוא, בין אם כספית או אחרת כלפי הלקוח. הלקוח מסכים שהוא/היא חייב להעריך, ולשאת בכל הסיכונים הקשורים לשימוש בכל אחד מהתוכן שלו.

ג. הלקוח ימלא בכל עת את כל החוקים, התקנות, הצווים, הגזירות, הפסיקות ופסקי הדין החלים ונהלים בעת ביצוע התחייבויותיו להלן.

ד. הלקוח מתחייב שההתקשרות שלו עם Webology לגבי המוצרים והשירותים אינו דורש הסכמה של כל אדם או ישות. המשתמש ו/או הלקוח מתחייב בזאת שבכל עת במהלך תקופת ההתקשרות עם Webology, כל התוכנות של הלקוח, חומרה, קודים, אלגוריתמים, פיתוחים ו/או אחרת ("טכנולוגית

משאבים"), שנמצאים בשימוש על ידי הלקוח, הינם מורשים ללקוח ברישיון כדין על ידי צדדים שלישיים ו/או שפותחו בעצמם על ידי הלקוח, ובכל דרך שהיא נמצאת בשימוש על ידי הלקוח בהתאם ל-AUP זה ולכל חוק. למען הסר ספק, ל-Webology הזכות, אך לא החובה, לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר או לסרב

לספק את המוצרים והשירותים בכל מקרה של שימוש בלתי חוקי בטכנולוגיה ובמשאבים המסופקים ללקוח, ללא פיצוי מכל סוג שהוא, בין אם כספי או אחר כלפי הלקוח. הלקוחמסכים שעליו להעריך ולשאת בכל הסיכונים הקשורים לשימוש של כל תכניו ופעילויותיו.

ה. הלקוח ימנע ממתן מצגים, אחריות או ערבויות כלשהן כלפי כל צד שלישי אחר ביחס למפרטים, התכונות או היכולות של המוצרים והשירותים המסופקים על ידי Webology שאינם עולים בקנה אחד עם הספרות, פרוטוקולים, הדרכות, הסברים ואמנות שנמסרו על ידי Webology בכתב ללקוח.

 

חקירות משפטיות

הלקוחות ישתפו פעולה באופן מיידי ויצייתו לכל חקירה אזרחית או פלילית בנושא

השימוש בחשבון שלהם ו/או במוצרים ובשירותים, לרבות, ללא הגבלה, את הבאים: צווי גילוי, זימונים, צווי הקפאה, צווי חיפוש, בקשות מידע, האזנות סתר, יירוט ומעקבים אלקטרוניים, בקשות שימור וכל צו אחר

מבית משפט, גוף ממשלתי או סוכנות רגולטורית (כל אחד מהם בגדר "חקירה"). Webology עשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לחייב לקוח לשיתוף פעולה וציות עם חקירה לגבי העלויות וההוצאות הסבירות הקשורות לציות של Webology עם כל חקירה כזו. Webology שומרת לעצמה את הזכות לציית לכל חקירה ללא כל הודעה ללקוח. Webology שומרת לעצמה את הזכות לחשוף מידע הנוגע ללקוחות והשימוש שלהם בחשבון שלהם ו/או במוצרים ובשירותים או במידע המועבר בבעלותם על ידי או מאוחסן על ידי או בשמו של כל לקוח, אם מידע כזה נחשף בקשר עם חקירה או על מנת למנוע מוות או פגיעה גופנית באדם כלשהו, ​​כמו שנקבע על ידי Webology לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ההשלכות של הפרות של AUP זה

א. Webology רשאית לאכוף AUP זה, עם או בלי הודעה כלשהי ללקוח, בכל פעולה שתראה

הכרחית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כך שיוכל, לרבות, ללא הגבלה:

– להשעות או לסגור את חשבון הלקוח.

– להשעות או להפסיק את הגישה של הלקוח למוצרים ולשירותים.

– להסיר רשומות DNS מהשרתים.

– לחסום דואר או כל שירות רשת אחר.

– אפקט ניתוב ריק של כתובת IP.

– לחייב את הלקוח עבור עלויות ניהול ו/או חיובי הפעלה מחדש.

– לנקוט בצעדים משפטיים כדי לחייב הפרות ו/או לגבות נזקים, אם יש, שנגרמו על ידי הלקוח המפר.

– לנקוט כל פעולה משפטית נגד לקוח כדי לאכוף ציות ל-AUP זה ו/או כל החוקים החלים עליו.

ב. אם לקוח כלשהו משתמש במוצרים ובשירותים באופן שגורם או עלול לגרום ל-Webology

להיכלל "ברשימה השחורה" או להחסם בכל צורה, Webology שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית והמוחלטת להשעות לצמיתות או להפסיק את המוצרים והשירותים של לקוח כזה.

ג. הסרת חסימה – אם, כתוצאה מפעולות של לקוח, שרתי הדואר או כתובת ה-IP של Webology

טווחים ממוקמים ברשימות שחורות או במערכות תוכנה אחרות לסינון דואר, Webology תחייב

לקוח 100 דולר מראש ו-100 דולר לשעה לאחר מכן עבור כל הפעולות שידרשו לתקן את המצב ולהחזירו לקדמותו.

ד. כל אחת מפעולות התיקון המפורטות בתנאים ו/או ב- AUP זה לא תתפרש בכל דרך להגביל את הפעולות או הסעדים ש-Webology עשויה לנקוט כדי לאכוף ולהבטיח ציות עם AUP זה ו/או החוקים החלים עליו. Webology שומרת לעצמה את הזכות לגבות כל הוצאות, ולהחיל כל חיובים סבירים, בקשר להפרה של לקוח של AUP זה. לא החזר או זיכוי שירות יונפקו עבור כל הפרעה בשירות הנובעת מהפרות של ה-AUP הזה. Webology שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לחקור כל חשוד אשר לכאורה הפר את AUP זה, כאשר חקירה כזו תכלול גישה לנתונים ורשומות על, או הקשורים לכל שרת ו/או חשבון.

 

דיווח על הפרות:

אם יש הפרה של AUP זה, אנא הפנה את המידע לצוות ההתעללות של Webology בכתובת

[email protected].

אם מצא בזמין, אנא ספק את הפרטים הבאים:

– כתובת ה-IP ששימשה לביצוע ההפרה לכאורה.

– התאריך והשעה של ההפרה לכאורה, כולל אזור הזמן.

– עדות להפרה לכאורה.

דואר אלקטרוני עם מידע כותרת מלא מספק את כל האמור לעיל, וכך גם קובצי יומן מערכת.

 

הסכם רמת שירות

על ידי רכישה, קבלה, כניסה, התחברות, גישה או שימוש בשירותיה ו/או באתר ו/או בחשבון ו/או שימוש בכל אחד מהם של Webology' המוצרים והשירותים, אתה מאשר שקראת והבנת את הדברים הבאים:

הוראות זמינות רמת שירות זה ("SLA") ואתה מסכים להיות מחויב להן וכן

לציית לכל ההוראות הללו לגבי השימוש שלך באתר, בחשבון ובמוצרים וכן

השירותים ואתה מאשרים ומסכימים ש-SLA זה מהווה הסכם מחייב וניתן לאכיפה כחוזה משפטי בין Webology לבינך.

למונחים באותיות רישיות המשמשים כאן מבלי שהוגדרו כאן תהיה המשמעות המיוחסת לה

מונח זה באותיות רישיות בתנאים, ב-SLA או במדיניות הפרטיות, לפי העניין.

אם אינך מסכים להסכם הסכם זה, נא לא להיכנס, להתחבר אל,

גישה או שימוש באתר, בחשבון ו/או בכל אחד מהמוצרים ו

השירותים אותם מציעה Webology.

 

הלקוח מודע לחלוטין ומכיר בכך שלמרות שהמוצרים והשירותים יהיה פעיל וזמין לפחות 99.9% מהזמן, עדיין יש חלק מהמוצרים והשירותים, מסיבות שונות ומרובות, שאולי לא ניתנים בחינם וברורים מהם

הפרעות וביצועים חסרים, בכל עת.

 1. הגדרות. ההגדרות הבאות יחולו על SLA זה:

א. "שנת שירות" פירושה תקופה של 12 חודשים שבמהלכה סיפקה Webology ללקוח שירות עם ה- SLA הרלוונטי.

ב. "95.9%" פירושו אי-זמינות פוטנציאלית של כל אחד משירותי SLA עבור

תקופה מצטברת של 14.6 שעות לכל שנת שירות.

 1. שירותי SLA. SLA זה יחול על המוצרים והשירותים של החברה ככאלה

מתוארים בתנאי השימוש של החברה הזמינים בכתובת: www.Webology.co.il או בכל אחד מהאתרים, הפלטפורמות והפורטלים של Webology("שירותי SLA")

 1. סכום החזר

במקרה ש-Webology לא תעמוד בערבות כזו לזמינות השירות כמפורט בסעיף

2 לעיל להלן, Webology תשקול, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכפעולה של

בתום לב, להחזיר או לזכות את הלקוח בסכום הנמוך מבין (א) 1000 ש"ח או (ב) סכום

שווה לחודש חיוב אחד.

 1. זכאות להחזר ברמת השירות

על מנת שהלקוח יהיה זכאי לקבל החזר כספי כלשהו במסגרת SLA זה, הלקוח

צריך לפעול ולציית באופן הבא:

א. שלח טיקט לתמיכת הלקוחות של Webology עם תביעה בכתב לגבי כל אירוע שהוא שההחזר חל עליו ("התביעה"). את התביעה יש להגיש תוך 14 ימים קלנדריים מיום התרחשות תקרית כאמור.

ב. על הלקוח לספק לתמיכת הלקוחות של Webology את כל הפרטים הרלוונטיים לגבי

תביעה, לרבות, ללא הגבלה, תיאור מפורט של האירוע(ים), משך הזמן של

אירוע, חשבונות האחסון המושפעים וכל ניסיונות שנעשו על ידי הלקוח לפתורהתקרית.

ג. Webology תבחן ותקדיש לכל תביעה זמן ראוי ובזהירות מירבית. בכל מקרה Webology תוך שימוש בשיקול דעתה הבלעדי תקבל את תביעת הלקוח, ולאחר מכן יבוצעה חזר רלוונטי, בכפוף להוראות SLA זה.

 1. אי הכללות ל-SLA

הלקוח לא יקבל כל החזר או זיכוי במסגרת הסכם רמת שירות זה בקשר לכל כישלון של Webology לספק את שירות SLA הנגרם על ידי:

א. נסיבות שאינן בשליטתה של Webology, לרבות, ללא הגבלה, פעולות שמקורן בכוח עליון (כהגדרתו להלן), מעשים או מחדלים של צד שלישי שאינו מעורב או מורשה על ידי Webology.

ב. חוסר זמינות, הפרעה או עיכוב בתקשורת מחוץ לשליטתה של Webology.

ג. כשל או עיכוב של שירותים או תוכנה של צד שלישי.

ד. גיבוי קובץ פגום. או אי המצאות קובץ גיבוי. יובהר בזאת כי גם במקרים בהם הלקוח קיבל שירות גיבויים מ-Webology על הלקוח חלה האחריות הבלעדית לשמירת גיבויים שוטפים ובכל מקרה אי הימצאות גיבויים Webology מסירה מעצמה כל אחריות ובצריכת השירותים על ידי הלקוח, הלקוח מביע את הסכמתו ומוותר ויתור מלא מכל טענה, תובענה, פיסוי, שיפוי, תרופה וסעד מ-Webology.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Webology ממליצה לכל לקוח לשמור גיבויים שוטפים של נכסיו ותכניו המאוחסנים בשרתים של Webology וכי Webology מספקת הדרכות, ומעניקה עזרה ותמיכה לחיבור מערכות צד ג' ליצירת גיבויים שוטפים.

ה. אי ציות של הלקוח לכל המלצות ו/או הנחיות של Webology לגבי נושאים הנוגעים לשירותי SLA ו/או להתנהלות בהתאם הלמלצות ו/או הנחיות של Webology, שיפורים ו/או עדכונים אצל הלקוח

משאבים, לרבות, ללא הגבלה, למערכת, לחומרה ולתוכנה של הלקוח.

ו. דפוסי שימוש או תעבורה החורגים מפרמטרי הביצועים הסבירים של ההתקנה ספציפית ללקוחות.

ז. השבתה הנגרמת עקב תחזוקה מתוכננת, כאשר ישנה הודעה מוקדמת של לפחות 7 ימים

מסופק על ידי Webology לא תיכלל במספר ימי הזמינות כמתואר בסעיף 1.ב ל-SLA זה.

ח. השבתה הנגרמת כתוצאה מכל הפסקה של קישוריות או תשתית לרשת.

ט. השבתה הנגרמת עקב תחזוקה חירום, כאשר ישנה התראה של 24 שעות לפחות

מסופק על ידי Webology.

י. בעיות DNS מחוץ לשליטה ישירה של Webology.

יא. מעשה או מחדל של הלקוח, לרבות, ללא הגבלה, כל רשלנות, במזיד, התנהגות בלתי הולמת, או שימוש בשירותי SLA תוך הפרה של התנאים ו/או חוֹק.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Webology תציע רק החזר או זיכוי ברמת השירות

במקרה של תת ביצועים מצד Webology בלבד, בהתאם לתנאים של הסכם רמת השירות הזה, ולא יהיו אחראים ולא יציעו כל החזר, תרופה או סעד, בכל מקרה של ביצועים חסרים של צד שלישי כלשהו, ​​לרבות, ללא הגבלה, גורמים מחוץ לשליטה סבירה, הימנעות מיישום הוראות Webology ושינויים או מעשים או מחדלים של הלקוח או מי מעובדי הלקוח, סוכנים, קבלנים, ספקים או כל אדם אחר מטעם הלקוח

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר ספק, SLA זה לא בא לכסות כל חוסר זמינות, זמינות חלקית, חוסר יישום ו/או תקלה של SLA זה ושירותים, הנגזרים ו/או כתוצאה מפעולות, מחדלים או תקלות כלשהן של צדדים שלישיים, לרבות ללא הגבלה, כל ספקי רשת ותקשורת, תשתית ספקים, ספקי שירותי ענן וספקי חומרה

 

SLA זה וכל אחת מההוראות להלן יפסיקו להיות תקפים ומיד יפוגו אם הוראות כאלה מנוגדות להוראות ש-Webology מחויבת לפי הסכם SLA זה.

כדי להסיר כל ספק ולמרות כל האמור לעיל, Webology שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל תביעה להחזר או אשראי ללקוח במסגרת SLA זה, בשיקול דעתה הבלעדי של Webology ומכל סיבה שהיא.

 

 1. כוח עליון

אף אחד מהצדדים לא יישא בשום מקרה באחריות כלפי הצד השני או כלפי אחרים

הפסדים או נזקים שנגרמו עקב אי ביצוע, או עיכוב בביצועם ו/או התחייבויות על פי הסכם רמת שירות זה, במידה שהדבר נבע מנסיבות או כתוצאה מכוח עליון, לרבות, בין היתר, שביתות, התפרעויות, שריפות, שיטפונות, מלחמה, טרור התקפות, סופות הוריקן, רעידות אדמה, סופות רוח, מעשי אלוהים ופעולות של המדינה או הציבור או רשויות, או גורמים אחרים שאינם בשליטתו הסבירה של הצד המושפע מכך

 

.

 1. שונות

א. דיני מדינת ישראל (ו/או גרמניה – הנוקשים מבניהם), יחולו על ה-SLA ועל המקום הבלעדי והבלעדי של

סמכות השיפוט בכל עניין הנובע מה-SLA או בקשר אליו תהיה המוסמכת בתי המשפט ברחובות.

ב. אין כישלון, עיכוב בסובלנות של מי מהצדדים בהפעלת כל סמכות או זכות להלן להגביל או לצמצם בכל דרך את זכויותיו וסמכויותיו של צד כאמור במסגרת ה-SLA, או יפעל כויתור על כל הפרה או אי ביצוע על ידי מי מהצדדים של כל תנאי תנאי זה.

ג. הלקוח אינו רשאי להקצות או להאציל אף אחת מזכויותיו, מחובותיו או התחייבויותיו במסגרת הסכם רמת השירות לכל צד שלישי ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של Webology. 

Webology עשויה להקצות את SLA ללא צורך כל הסכמה מלבד ההודעה ללקוח.

ד. במקרה שייקבע על פי כל דין חל כי נקבעה הוראה מסוימת ב-SLA אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, קביעה כזו לא תשפיע על השאר הוראות ה-SLA.

ה. המבוא ל-SLA מהווה חלק אינטגרלי ובלתי ניתן לחלוקה ממנו.

 

תנאי שימוש

Webology ושותפיה ("Webology", "אנחנו", "שלנו", "החברה") מברכים אותך ("הלקוח/ות)", או

"אתה") לאתר האינטרנט שלנו בכתובת www.Webology.co.il ("האתר"). האתר שלנו מציע מידע בסיסי בנושא

החברה, הטכנולוגיה והשירותים. בנוסף לקוחות עם שם אזור משתמש כניסה והסיסמה יכולה לגשת למוצרים ולשירותים מבוססי האינטרנט שלנו (כהגדרתם להלן) דרך האתר שלנו. כל אחד מלקוחות האתר רשאי להשתמש בו בהתאם לתנאים וההגבלות

להלן

 

 1. קבלת התנאים

על ידי כניסה, חיבור, גישה או שימוש באתר ו/או שימוש בכל אחד מהמוצרים ושירותים (כהגדרתם להלן), את/ה מאשר/ת שקראת והבנת את הדברים הבאים

תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות שלנו, AUP ו-SLA (יחד, "התנאים")

ואתה מסכים להיות מחויב להם ולציית לכל החוקים והתקנות החלים

לגבי השימוש שלך באתר ו/או במוצרים ובשירותים ואתה מאשר זאת

תנאים אלה מהווים חוזה משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין Webology לבינך.

 

אם אינך מסכים לתנאים אלה, נא לא להיכנס, להתחבר אל,

גישה או שימוש באתר ו/או בכל אחד מהמוצרים והשירותים.

 

 1. האתר

האתר מספק מידע מקיף לגבי Webology, המוצרים והשירותים ומשאבים כגון שאלות ותשובות, ועשויים לכלול כל תוכן אחר הקשור אליהם כגון יצירת קשר מידע, סרטונים, טקסט, סמלי לוגו, סמלי כפתורים, תמונות, אוסף נתונים, קישורים ועוד

תוכן, נתונים טכניים, תיעוד, ידע, חומרים מפרטים, עיצובים, נתונים, ה"מראה והתחושה" (LOOK&FEEL) של האתר, אלגוריתמים, קוד מקור ואובייקט, ממשק, ממשק משתמש, אינטראקטיבי כולל גרפיקה קשורה, איורים, ציורים, אנימציות ותכונות אחרות שהתקבלו מהן או דרך האתר (יחד, "התוכן").

התוכן באתר, כולל כל מידע, חומרים ונתונים, זמין לשימוש אישי בלבד.

 

כל הזכויות בתכנים הזמין באתר ואליהם שמורות לWebology. במידה המותרת מבחינה משפטית, האתר והתוכן הזמינים שם מסופקים על בסיס (AS IS) "כפי שהם". Webology לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן, שייגרמו לך או לכל אדם אחר כתוצאה או בקשר עם השימוש שלך באתר ו/או שירותים ו/או התוכן הזמין בהם. השימוש שלך באתר ו/או בתוכן ו/או בשירותים הוא כולו על אחריותך בלבד.

 

 1. המוצרים והשירותים

בכפוף ובהתאם לתנאים, מדיניות הפרטיות, SLA וה-AUP, של Webology תספק 

ללקוחות מוצרים ושירותים כאלה, לרבות, ללא הגבלה, עלות נמוכה, שירותי תשתית ענן בעלי תחזוקה נמוכה ובעלי ביצועים גבוהים, כגון Cloud Servers, Cloud, אחסון אתרים, CDN, DNS ועוד ("המוצרים והשירותים").

 

 1. רישום וחשבון לקוח

אינך צריך להיות בעל חשבון על מנת להשתמש באתר. עם זאת, על מנת לגשת למוצרים ושירותים דרך האתר עליך להיות בעל חשבון עם אישורי כניסה.

 

על מנת להשתמש במוצרים ובשירותים, עליך להירשם וליצור חשבון (ה"חֶשְׁבּוֹן"). ההרשמה יכולה להתבצע על ידי השלמת תהליך ההרשמה וההרשמה באתר המחייב אותך לספק לחברה את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שם המשתמש, סיסמה או כל מידע אחר כפי ש-Webology עשויה למצוא לנכון מעת לעת. ההרשמה עשויה להיעשות גם באמצעות שיחה טלפונית או כל אמצעי התקשרות אחר.

 

החשבון שלך מוגן בסיסמה. על מנת להגן על אבטחת המידע האישי שלך, עליך להגן ולא לחשוף

פרטי הכניסה לחשבון שלך ועליך לפקח על השימוש בחשבון כזה. אתה חייב לספק מידע מדויק ומלא בעת יצירת חשבון ואתה מסכים שלא להציג מצג שווא של זהותך או פרטי החשבון שלך. אתה מסכים לשמור על החשבון שלך עם מידע עדכני ומדויק.

 

אתה האחראי הבלעדי והמלא לשמירה על סודיות הסיסמה והגישה לחשבון ולכל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך. אם אנחנו בתום לב מאמינים שיש לך חשבון המתחזה לאדם אחר, חשבון כזה עלול לחשוף אותך לקנסות, תביעות ו/או אחריות פלילית.

 

אינך רשאי להקצות או להעביר את זכויותיך או להאציל את התחייבויותיך במסגרת החשבון

ללא הסכמה מראש ובכתב של Webology. עליך להודיע ​​לנו מיד על כל לא מורשה

שימוש בחשבון שלך או כל הפרת אבטחה אחרת ובאירועים כאלה עליך לשנות את הסיסמה שלך מיידית דרך ההגדרות באתר או יצירת קשר עם התמיכה הטכנית שלנו. אנחנו לא יכולים ולא נישא באחריות לכל אובדן או נזק שייגרמו מכל אי ציות שלך לתנאים אלה, כלומר, אם מישהו אחר ניגש לחשבון שלך דרך פרטי הרישום

הוא/היא השיג ממך או באמצעות הפרה על ידך של תנאים אלה, או לכל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבון שלך או כל הפרת אבטחה אחרת.

אם ברצונך לשנות את שם המשתמש או הסיסמה שלך כדי להיכנס למוצרים ולשירותים,

או בטל ולהסיר את חשבונך, אנא שלח לנו דואר אלקטרוני עם בקשתך אל: [email protected].

 

ביטול החשבון שלך, מכל סיבה שהיא, עלול לגרום לאובדן מסוים של מידע ונתונים שנשמרו בחשבון שלך ו/או

מידע שסיפקת לנו. איננו מקבלים אחריות כלשהי על כל הֶפסֵד שיגרם לך כתוצאה מכך.

 

 1. תשלום

הלקוח/ה ישלמו לחברה את התשלומים עבור השירות כמפורט באתר ו/או בטופס ההזמנה ו/או בהצעת המחיר ו/או בהסכם ההתקשרות שלך עם Webology. התשלום יהיה זמין רק על ידי כרטיס אשראי. אנו עשויים להוסיף או לשנות אמצעי תשלום לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם החיובים מעובדים במטבע שאינו זהה למטבע כפי שפורסם, שיעור ההמרה של החשבונית הראשונה יוגדר כשיעור ההמרה המינימלי של כל זמן בעתיד על גבי החשבוניות. כל הלקוחות המקומיים בישראל יחויבו במטבע ILS מקומי ב-שער המרה של ₪3.72 ILS ל-$1.00 USD בתוספת מס ערך מוסף מקומי רלוונטי בישראל.

 

מעת לעת, עקב (i) שינוי במחירים שאינם קשורים ל-Webology, כגון, שינוי בתעריפי מס, תעריפי חשמל, תעריפי רישוי של צדדים שלישיים ו/או אחרת, ו/או (ii) כל סיבה

על פי שיקול דעתה הבלעדי של Webology, Webology שומרת במפורש את הזכות לעדכן ולשנות את מחירי השרותים המוצעים על ידה בכל עת, עדכונים ו/או שינויים כאלה יפורסמו לפרטי הקשר של הלקוח

והחל באופן מיידי ללא צורך בהודעה נוספת ללקוח. כדי להסיר כל ספק, במקרה שהלקוח רכש או השיג מוצרים ושירותים במשך זמן רב טווח, כגון תקופה של חודשים או שנים, עדכונים או שינויים במחירים ובעמלות יהיו בעלי תוקף מיד עם החלטת Webology לגבי שינויים כאלה.

 

במקרה שהסכם שנקבע בנפרד על ידי שני הצדדים (אתה ואנחנו), וכן

אושר בהסכם נפרד בכתב, העלויות הראשוניות והחוזרות עבור השירותים

שנבחר על ידך יהיה כפי שצוין בטופס ההזמנה המקוון הראשוני. כל דמי הקמה ומיוחדים

דמי תכנות אינם ניתנים להחזר. עמלות עבור שירותים ישולמו מראש. כישלון לשלם עבור שירותים במועד המועד עלול לגרום להשעיה או לסיום של השירותים.

 

הלקוח ישלם ל-Webology את כל ההוצאות שיגרמו ל-Webology במימוש כל אחת מזכויותיה

לפי התנאים או החוק החל לגבי גביית מחדל תשלום, לרבות שכר טרחת עורכי דין, הוצאות משפט ושכר טרחת סוכנות גבייה.

 

כל המחירים והתשלומים אינם ניתנים להחזר אלא אם צוין אחרת במפורש, גם אם המוצרים

והשירותים מושעים או מופסקים לפני תום תקופת המוצרים והשירותים.

על אף כל מנוגד, אי תשלום שכר טרחה כלשהו של הלקוח מהווה הפרה מהותית

על ידי הלקוח של תנאים אלה. למען הסר ספק, Webology לא תספק ללקוח מוצרים ושירותים כלשהם עד לתשלום המלא והסופי של כל שירות שניתן או עמלות שלא שולמו.

 

 1. מדיניות פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע שאתה חולק איתנו. אָנוּ

מאמינים שיש לך זכות לדעת את הנהלים שלנו לגבי המידע שאנו אוספים מתי

אתה מתחבר, ניגש או משתמש באתר ו/או במוצרים ובשירותים. המדיניות שלנו ושיטות העבודה וסוג המידע שנאסף מתוארים בפירוט במדיניות הפרטיות שלנו בכתובת:

www.Webology.co.il המשולב בזאת באמצעות הפניה. אם אתה מתכוון להתחבר אל, לגשת ל- או

להשתמש באתר ו/או במוצרים ובשירותים עליך לקרוא תחילה ולהסכים לפרטיות

מְדִינִיוּת.

 

 1. זכויות קניין רוחני

האתר, המוצרים והשירותים, התכנים והנכסים הקנייניים של החברה וכן כל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות לכך, לרבות, אך לא רק, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימנים מסחריים, שמות מסחריים, סימני שירות, מוגנים בזכויות יוצרים, חומרים וסודות מסחריים, בין אם רשומים ובין אם ניתנים לרישום

(ביחד, "קניין רוחני"), הם בבעלות ו/או ברישיון Webology והם מוגנים על ידי זכויות יוצרים וחלים עליהם חוקי קניין רוחני אחרים ובינלאומיים ואמנות. כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש להלן שמורות ל-Webology ומעניקי הרישיונות שלה.

 

התנאים אינם מעבירים לך עניין בקניין הרוחני של Webology (להלן "החברה") או לחברה אלא רק זכות שימוש מוגבלת הניתנת לביטול בהתאם לתנאים. שום דבר בתנאים אינו מהווה ויתור על הקניין הרוחני של החברה על פי כל דין.

 

 1. קישורים לאתרי צד שלישי

קישורים מסוימים המופיעים כאן מאפשרים ללקוחותינו לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים

של צדדים שלישיים. אותם אתרים ושירותים מקושרים ניתנים אך ורק לנוחיותך.

אתרים ושירותים מקושרים אלו אינם בשליטת Webology והיא אינה אחראית לזמינות של אתרים או שירותים חיצוניים כאלה, ואינה תומכת ואינה אחראית לכל פרסום תוכן, מוצרים או מידע אחר על מקושר כזה או זמין ממנו.

אתרים ושירותים או כל קישור הכלול באתר/ים או שירות/ים מקושרים. הגישה שלך, השימוש והסתמכות על כל אתרים, שירותים ותכנים כאלה וההתנהלות שלך עם צדדים שלישיים כאלה על אחריותך ועל חשבונך בלבד. Webology שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל קישור בכל עת. שימוש בשירותי צד ג' והגישה אליהם באמצעות הקישורים המוצעים בנכסיה של Webology באחריותך ומעצם השימוש בם אתה מסכים ש-Webology לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, עבור כל נזק או אובדן שנגרמו או נטען שנגרם, על ידי או בקשר עם השימוש ב- או הסתמכות על שירותים, תוכן, מוצרים או חומרים אחרים הזמינים או באמצעותם

אתרים מקושרים או כל משאב אחר. רוב האתרים והשירותים המקושרים הללו מספקים מסמכים משפטיים,

לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, המסדירים את השימוש בהם. תמיד מומלץ קרא מסמכים כאלה בעיון לפני השימוש באתרים ובשירותים אלה, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג של מידע עליך נאסף.

 

 1. כללי שימוש

השימוש שלך באתר ו/או במוצרים ובשירותים כפוף לתקן המקובל של Webology

מדיניות השימוש ("AUP"), כפי שהיא בתוקף וזמינה בכתובת: www.Webology.co.il ובכפוף לכל שינוי,

שינויים והחלפות כפי ש-Webology עשויים להשפיע מעת לעת. אתה מתחייב לציית עם כל הוראות ה- AUP.

 

 1. הוראות מיוחדות הנוגעות לרכיבי צד שלישי

האתר ו/או המוצרים והשירותים עשויים להשתמש או לכלול בתוכנות צד שלישי, קבצים ורכיבים הכפופים לתנאי רישיון של קוד פתוח וצד שלישי ("רכיבי צד שלישי"). זכותך להשתמש ברכיבי צד שלישי כאמור כחלק או בקשר עם המוצרים והשירותים כפופים לכל האישורים ותנאי הרישיון הרלוונטיים הנלווים לרכיבי צד שלישי כאמור, הכלולים בהם או קשורים אליהם. אם יש התנגשות בין תנאי הרישוי של רכיבי צד שלישי אלה לבין תנאים אלה, תנאי הרישוי של רכיבי הצד השלישי יגברו בקשר עם השלישי הקשור מרכיבי המפלגה. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים או הכלולים באתר ו/או במוצרים ובשירותים ו-Webology מתנערת מכל אחריות הקשורה להם. אתה מאשר ש-Webology אינה המחברת, הבעלים או נותן הרישיון של צד שלישי כלשהו, וכי Webology אינה נותנת אחריות או מצגים, מפורשים או משתמעים, לגבי

האיכות, היכולות, הפעולות, הביצועים או ההתאמה של רכיבי צד שלישי.

 

 1. זמינות מוצרים ושירותים

הזמינות והפונקציונליות של המוצרים והשירותים תלויים בגורמים שונים וכאלה

כפופים להסכם רמת השירות של Webology ("SLA") הזמין בכתובת: www.Webology.co.il כפי שעשויים

לשנות או לשנות על ידי Webology מעת לעת.

Webology אינה מתחייבת שהמוצרים והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, או שהוא יהיה חסין מפניהן גישה לא מורשית או ללא שגיאות, הכל בכפוף ובהתאם ל-SLA.

 

 1. שינויים באתר ובמוצרים ובשירותים

ל-Webology יש את הזכות הבלעדית לתקן, לשנות, לעדכן, לתקן, לשפר,

לבצע שינויים כלשהם, להחליף, להשעות, להפסיק, באופן זמני או

לצמיתות, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כל חלק של האתר ו/או המוצרים והשירותים.

 

 1. ויתור על אחריות

בכפוף ל-SLA, איננו מתחייבים (|) שהשימוש והתפעול של האתר ו/או החשבון ו/או המוצר והשירותים הם או יהיו היה בטוח, בזמן, מדויק, שלם, ללא הפרעות, ללא שגיאות, או ללא וירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או מגבלות אחרות של תוכנות, (II) ש-Webology תתקן כל שגיאה או פגמים באתר ו/או בשירותים, (III) להציג כל מצג לגבי השימוש, חוסר היכולת להשתמש או להפעיל, או תוצאות השימוש

של האתר ו/או החשבון ו/או המוצרים והשירותים ו/או תוכן זמין בו או דרך האתר ו/או החשבון ו/או מוצרים ושירותים. Webology ונציגי Webology מתנערים מכל אחריות ותנאים ביחס לשימוש באתר ו/או החשבון ו/או המוצרים והשירותים, כולל אך לא מוגבל לזמינות, המהימנות או האיכות של האתר ו/או החשבון ו/או המוצרים והשירותים, ואינם יהיו אחראים לכל שגיאה, תקלה או טעות הקשורה לכל תוכן ומידע המוצג בתוך האתר ו/או החשבון ו/או המוצרים ושירותים.

 

אנחנו לא אחראים ואין לנו אחריות לכל פריט או שירות המסופק על ידי כל אדם או ישות מלבד Webology.

איננו אחראים לתוצאות כלשהן לך או לאחרים שעלול לנבוע מבעיות טכניות (כולל וללא הגבלה בחיבור לאינטרנט כגון חיבורים איטיים, גודש תנועה, עומס יתר של שרתים, עיכובים או הפרעות) או כל

ספקי טלקומוניקציה או אינטרנט.

אתה מסכים ששימוש באתר ו/או בחשבון ו/או במוצרים והשירותים הם על אחריותך בלבד.

מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מתירים את ההחרגות או הגבלות כמפורט כאן, מלוא ההיקף של ההחרגות לעיל וייתכן שלא יחולו הגבלות.

 

 1. הגבלת אחריות

במידה המקסימלית המותרת מבחינה חוקית, בשום מקרה לא תבצע Webology, כולל נציגי Webology או מי מטעמה יהיו אחראים ל(i) כל נזק ישיר, עקיף, נזקים מקריים, מיוחדים או תוצאתיים, או בגין כל אובדן רווחים או אובדן הכנסה כתוצאה מהשימוש במוצרים ובשירותים על ידי הלקוח או כל צד שלישי או כל כשל במוצרים ובשירותים; או (ii) כל אובדן נתונים או השחתה של נתונים, כולל אובדן של נתונים הנובעים מעיכובים, אי אספקה, מסירה שגויה, שירות הפרעות, כשל של Webology, השבתת שרתים על ידי Webology, כשל של שרתים, טעינה מחדש של מערכת הפעלה או תוכנה אחרת ב-שרת או רשלנות של Webology. הלקוח הוא האחראי הבלעדי לשמירה, גיבוי וארכיון של כל הנתונים בבעלות, בשליטה או

מועבר על ידי לקוח של Webology או על כל שרת בבעלות או שמופעל על ידי Webology.

בשום מקרה לא תהא האחריות המצטברת של Webology לכל תביעה על פי תנאים אלו והסכם רמת השירות יעלו על הנמוך מבין (I) 1,000ש"ח; או (II) ה

סכום מצטבר ששולם בפועל על ידי הלקוח ל-Webology במהלך 3 החודשים לפני תביעה כזו.

 

Webology מספקת את כל המוצרים והשירותים "כפי שהם" (AS IS), ללא אחריות כלשהי, בין אם במפורש ובין אם במשתמע ומתנער מכל אחריות משתמעת, כולל, אך לא מוגבל, אחריות משתמעת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת.

 

הלקוח יהיה אחראי בלעדי לבחירה, לשימוש והתאמת המוצרים והשירותים לצרכי הלקוח ול-Webology לא תהיה כל אחריות לפיכך.

אין להגיש תביעה על ידי הלקוח נגד Webology יותר משישה (6) חודשים לאחר תאריך האירוע העומד בבסיס כל טענה שכזו.

הלקוח מאשר ומסכים כי קבלת קרדיט שירות כקבוע ב-SLA מהווה ללקוח את התרופה והסעד, ובלי שום דבר המנוגד לכלול כאן ובכפוף ל-SLA, Webology לא תפצה את הלקוח ולא תהה אחראית כלפי הלקוח בכל מקרה שבו, כולל, וללא הגבלות (1) שטח דיסק קשיח לא מספיק בשרתים; (2) חומת אש

פונקציות MALE; ו (3) התקפת מניעת שירות (התקפת DOS) או מתקפת מניעת שירות מופצת (התקפת DDOS).

אתה לא תבקש, ובאזות מוותר על כל זכות, לשחזר כל נזק אחר,כולל תוצאת, אבדן רווחים, מיוחדים, עקיפים או מקריים נזקים מאתנו ומנציגי Webology או מי מטעמם.

מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מתירים את ההחרגות או הגבלות כמפורט כאן, מלוא ההיקף של ההחרגות לעיל וייתכן שלא יחולו הגבלות.

 

 1. מדיניות אבטחת גיבוי.

כל גיבוי לנתוני הלקוח אינו, ולא יכול להיות מובטח על ידי Webology. Webology במפורש

מעודד את הלקוח/ות להפעיל, בעצמם או על ידי צדדים שלישיים שאינם Webology,  גיבויים תקופתיים

של הנתונים שלהם. כדי להסיר כל ספק, כלקוח אתה אחראי לגיבוי הנתונים שלך בעצמך או בכל מיקום אחר מחוץ לאתר ו/או לשרת ו/או לשירותים המסופקים לך על ידי Webology.

Webology אינה נושאת באחריות לגיבויים כושלים, נתונים שאבדו או שלמות הנתונים. אם חלק מהנתונים שלך פגום, נמחק, אבד או נפגע בכל דרך שהיא, או הופך לבלתי זמין בדרך כזו או אחרת עקב סיום או השעיה של חשבונך בהתאם לתנאים אלה ו/או ל-AUP, Webology תעשה זאת אין כל התחייבות או אחריות כלפיך.

 

 1. שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולפצות את נציגי Webology ו-Webology בלתי מזיקים מפני וכנגד כל תביעות, נזקים, התחייבויות, הפסדים, התחייבויות, עלויות, חובות והוצאות (כולל אך לא רק שכר טרחת עורך דין) הנובעים מ: (i) השימוש שלך, שימוש לרעה ב, חוסר יכולת להשתמש ו/או פעילויות בקשר עם האתר ו/או החשבון ו/או המוצרים ושירותים ו/או תוכן; (ii) ההפרה שלך של כל אחד מהתנאים האלה, ה-AUP ו/או כל יישום רלוונטי לחוֹק; (iii) הפרה שלך של כל זכויות צד שלישי, לרבות, ללא הגבלה, כל אינטלקטואל זכויות קניין או זכות פרטיות של צד שלישי כזה ביחס לשימוש שלך במוצרים ושירותים; וכן (iv) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שעלול לגרום לצד שלישי כלשהו ביחס לאתר ו/או לחשבון ו/או למוצרים ושירותים. מובהר בזאת, כי חובת הגנה ושיפוי זו תמשיך לקיים תנאים אלה.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקבל על עצמו את ההגנה הבלעדית

ושליטה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידך, אשר לא יפתור אותך מהתחייבויות שיפוי להלן ובמקרה שבו תשתף איתנו פעולה באופן מלא בטענה כל הגנה זמינה. אתה מסכים לא להסדיר שום עניין הכפוף לשיפוי על ידך

מבלי לקבל תחילה את אישורנו המפורש מראש ובכתב.

 

 1. תיקונים לתנאים

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תקנון זה מעת לעת, לרבות כל מדיניות אחרת המשולבת בו, לרבות, ללא הגבלה, ה-AUP, SLA ומדיניות פרטיות, אז אנא בקר שוב בדף זה לעתים קרובות. בכל מקרה של שינוי מהותי, אנחנו נעשה מאמצים סבירים לפרסם הודעה ברורה באתר ו/או ישלחו לך דואר אלקטרוני (במידה שסיפקת לנו כתובת דואר אלקטרוני כזו) לגבי שינוי כזה. שינויים חומריים כאלה

ייכנס לתוקף 48 שעות לאחר שהודעה כזו נמסרה באתר שלנו ו/או נשלחה באמצעות דואר אלקטרוני,

המוקדם מביניהם. אחרת, כל שאר השינויים בתנאים אלה ייכנסו לתוקף החל מצוין "תוקן לאחרונה" והמשך השימוש שלך באתר ו/או במוצרים ובשירותים או לאחר התאריך המתוקן האחרון יהווה הסכמה, והסכמה להיות מחויבת לאלו שינויים. במקרה שיש לתקן את התנאים, AUP, SLA ו/או מדיניות הפרטיות

לציית לכל דרישות משפטיות, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי חוק וללא כל הודעה מוקדמת.

 

 1. סיום או השעיה של חשבונך

תנאים אלה יישארו בתוקף עד לסיומם כמפורט כאן.

המונח המפורט בכל אחד מטופס ההזמנה ו/או בדף ההרשמה וההרשמה בתוך האתר ("התקופה") נחשב כאילו החל מתאריך הרישום של הלקוח, וכן יסתיים בהודעה מוקדמת של 30 יום בכתב מאת מי מהצדדים ("תקופת ההודעה המוקדמת").

הלקוח מסכים ומאשר כי על אף האמור לעיל, סיום על ידי הלקוח אינו חל במהלך מחזור חיובים חודשי, אך סיום כזה על ידי הלקוח ייכנס לתוקף עד סוף מחזור החיובים החודשי הרלוונטי.

 

על אף האמור לעיל, ל-Webology תהיה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

להפסיק לאלתר את המוצרים והשירותים ו/או כל התקשרות עם הלקוח על כל הפרה של הלקוח של תנאים אלה ו/או של מדיניות הפרטיות ו/או של SLA ו/או ה- AUP ו/או החוק החל.

 

למען הסר ספק, במקרה של הפסקת המוצרים והשירותים בהתאם לסעיף (19) זה, מכל סיבה שהיא, על הלקוח:

 

i תשא באחריות הבלעדית והמלאה להעברת כל החומרים והנתונים של הלקוח

מ-Webology לגוף חדש לפי הוראת הלקוח; ו

 1. לשלם מיד ל-Webology את כל התשלומים שלא שולמו.

 

מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, הקניין הרוחני, ויתור אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיפים כלליים יישארו לאחר סיום ההסכם ומילוי כל התנאים.

 

בנוסף, Webology רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק את פעולתו של המוצרים והשירותים או כל חלק מהם, באופן זמני או קבוע. אתה מסכים ולהכיר בכך ש-Webology אינה לוקחת על עצמה אחריות כלשהי ביחס או בקשר עם הפסקת פעילות האתר ו/או החשבון ו/או המוצרים והשירותים ואובדן של נתונים כלשהם.

 

אנו מציינים כי אנו יכולים להשעות את הגישה לחשבון שלך אם אנו מאמינים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, שכן

אחד (או יותר) מהאירועים הבאים התרחש: (א) קיים סיכון לאבטחה או לפרטיות של החשבון שלך; (ב) קיים איום על האבטחה או השלמות של הרשת שלנו או השרתים שלנו; (ג) יש צורך בהשעיה כדי להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של Webology, משתמשיה או הציבור; (ד) יש בסיס לסיום חשבונך; (ה) הפרת תנאים אלה, מדיניות פרטיות, AUP ו/או החוק החל; ו/או (ו) אנו מחויבים על פי חוק. אנו עשויים לספק לך הודעה במקרה של השעיה כזו. במהלך השעיה כזו, לא תהיה לך את היכולת להשתמש או לגשת לחשבון שלך ו/או למוצרים ולשירותים. במקרה שנעשה זאת נוכל לקבוע, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, שהסיבה להשעיית הגישה לחשבונך נפתרה, נשחזר את הגישה לחשבון שלך.

 

 1. כללי

(א) תנאים אלה מהווים את כל התנאים וההגבלות בינך לבין החברה המתייחס לנושא המופיע כאן ומחליף כל קודמים או בו-זמניים הסכמים או הבנות בכתב או בעל פה בינך לבין החברה, (ב) כל טענה המתייחסים לאתר ו/או למוצרים ולשירותים הכלולים בו יחולו על ידי ופורש בהתאם לחוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לכך

עקרונות סתירות חוק, (ג) כל מחלוקת הנובעת או קשורה לאתר ו/או לשירותים יובא, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט והמקום הבלעדיים, המוסמכים בתי המשפט של רחובות, ישראל. אתה מסכים לוותר על כל ההגנות של חוסר אישי סמכות שיפוט פורום אי נוחות ומסכימים שהתהליך יוגש באופן מורשה על פי החוק החל או כלל בית המשפט. על אף האמור לעיל, Webology עשויה לבקש סעד צו מניעה בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, (ד) תנאים אלה אינם, ולא יהיו או יתפרשו כדי ליצור כל מערכת יחסים, שותפות, מיזם משותף, עובד-מעביד, סוכנות או יחסי זכיין-זכיין בין הצדדים להסכם זה, (ה) אין ויתור על ידי מי מהצדדים

כל הפרה או ברירת מחדל להלן ייחשבו כוויתור על כל הפרה קודמת או שלאחריה

הפרה או ברירת מחדל. כל כותרת, כיתוב או כותרת של סעיף הכלולים כאן מוכנסים רק בתור עניין של נוחות, ובשום אופן לא מגדיר או מסביר כל סעיף או הוראה בזאת, (ו) אתה מכיר ומסכים כי כל סיבה לפעולה שאולי יש לך הנובעים או קשורים לאתר ו/או השירותים חייבים להתחיל בתוך שנה אחת (1) לאחר הצטברות סיבת הפעולה. אחרת, כזה עילת התביעה חסומה לצמיתות, (ז) אם הוראה כלשהי תישפט על ידי כל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת לא ניתן לאכיפה, הוראה זו תהיה מוגבלת או בוטלו במידה המינימלית הדרושה כדי שתנאים אלה יישארו במלואם כוח והשפעה תוך הקפדה על הכוונה המובעת כאן, (ח) ייתכן שלא

להקצות או להעביר את התנאים הללו (כולל כל הזכויות והחובות להלן) ללא אישור שלנו הסכמה בכתב וכל ניסיון לעשות זאת תוך הפרה של האמור לעיל תהיה בטלה. אנחנו יכולים להקצות או להעביר תנאים אלה ללא הגבלה או הודעה, (i) לא יהיה תיקון להלן מחייב אלא אם כן בכתב וחתום על ידי Webology, וכן (י) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות המתייחסים לתנאים אלה ייכתבו בשפה העברית.

 

 1. למידע, שאלות או הודעה על שגיאות, אנא צור קשר. אם יש לך שאלות (או הערות) או הבהרות בנוגע לתנאים ו/או ל מוצרים ושירותים, אתם מוזמנים לשלוח לנו מייל ואנו נעשה מאמץ להשיב תוך פרק זמן סביר: [email protected].

 

הודעת פרטיות

הודעת פרטיות זו מסבירה כיצד Webology ושותפיה ("החברה") אוספת, משתמשת, מאחסנת ומשתפת נתונים אישיים (כהגדרתם להלן) ביחס לאתרי האינטרנט, המוצרים, השירותים והחוויות של החברה (יחד, "השירותים").

 1. ישימות.

1.1. הודעת פרטיות זו ("PN") בתוקף מהתאריך המפורט להלן.

1.2. עליך ("המשתמש") חלה על כל חובה חוקית למסור נתונים אישיים חֶברָה. עם זאת, במקרה שהמשתמש בוחר שלא לשלוח נתונים אישיים ייתכן שהחברה ו/או הלקוח ו/או המשתמש לא יוכל להפוך למשתמש ו/או להשתמש בשירותים מסוימים.

1.3. החברה עשויה לשנות PN זה מעת לעת, לכן על המשתמש לבדוק שוב מעת לעת. החברה תפרסם כל שינוי ב-PN זה באתרי האינטרנט שלה ("האתר").

אם החברה תבצע שינויים כלשהם ב- PN זה המשפיעים באופן מהותי על החברה נהלים ביחס לחברת הנתונים האישיים שנאספו ממנה בעבר משתמש, החברה תשתדל לספק למשתמש הודעה מראש על כך

לשנות על ידי הדגשת השינוי באתר. החברה תבקש מראש של המשתמש הסכמה לכל שינוי מהותי, אם וכאשר הדבר נדרש על ידי הנתונים הרלוונטיים חוקי הגנה (כהגדרתם להלן).

1.4. PN זה אינו חל על כל תוכן שעובד ו/או מאוחסן על ידי המשתמש כאשר שימוש בשירותים. כמו כן, ה-PN אינו חל על כל מוצרים, שירותים, אתרי אינטרנט, קישורים או כל תוכן אחר המוצע בשירותים על ידי צדדים שלישיים. מומלץ למשתמש לבדוק את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים כאלה.

1.5. למטרות (i) תקנת הגנת המידע הכללית (2016/679)

("GDPR"), לרבות כל חקיקה כפופה או יישום, (ii) האיחוד האירופי-ארה"ב

Privacy Shield ("מגן פרטיות"), ו-(iii) חוק הפרטיות לצרכן בקליפורניה של

2018, Cal. Civ. קוד 1798.100 ואילך. ("CCPA"), לפי העניין (ביחד, ה"חוקי הגנת מידע החלים"), החברה פועלת כמעבד/שירות ספק, והמשתמש פועל כבקר/עסק, לפי העניין.

1.6. למטרת PN זה "נתונים אישיים" פירושו נתונים אישיים או פרטי מידע פרטיים, לפי חוק הגנת המידע החל, או כל מידע אחר חוקי הגנת המידע החלים.

 

 1. נתונים אישיים שנאספו על ידי החברה.

2.1. מידע מסופק על ידי המשתמש. החברה אוספת כל מידע שהמשתמש מספק לחברה, לרבות אך לא רק:

2.1.1. פרטי הקשר של המשתמש (למשל שם, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון);

2.1.2. פרטי התשלום של המשתמש (למשל פרטי כרטיס אשראי וחשבון בנק);

2.1.3. סיסמת משתמש ומידע אחר על אימות ואבטחה;

2.1.4. כל תקשורת בין המשתמש לבין החברה, למשל. מיילים, שיחות טלפון, מפגשי צ'אט.

2.2. מידע נאסף באופן אוטומטי. החברה אוספת נתונים אוטומטית כאשר משתמש מבקר, מקיים אינטראקציה עם או משתמש בשירותים, כולל אך לא מוגבל ל:

2.2.1. מזהים ומידע הכלולים בקובצי Cookie;

2.2.2. העדפות הגדרות המשתמש, מידע גיבוי;

2.2.3. מאתרי משאבים אחידים (URL) זרם קליקים אל, דרך וממנו אתר האינטרנט והשירותים של החברה;

2.2.4. תוכן שמשתמש צפה או חיפש, זמני תגובה של דף ועמוד

מידע אינטראקציה (כגון גלילה, לחיצות והעברת עכבר);

2.2.5. מידע על רשת וחיבור, כגון פרוטוקול האינטרנט (IP) כתובת ומידע על ספק שירותי האינטרנט של המשתמש;

2.2.6. מידע על מחשב ומכשיר, כגון סוג הדפדפן והגרסה, מערכת הפעלה, או הגדרת אזור זמן; מיקום המכשיר;

 1. השימוש של החברה בנתונים אישיים.

3.1. החברה מעבדת את הנתונים האישיים של המשתמש כדי לתפעל, לספק ולשפר את השירותים, לרבות אך לא רק:

3.1.1. יצירה וניהול של פרופילי משתמש;

3.1.2. יצירת קשר עם המשתמש על ידי החברה ותקשורת עם המשתמש והשירותים, למשל. בטלפון, במייל, בצ'אט; מענה לפניות מהמשתמש;

3.1.3. ליידע את המשתמש לגבי עדכונים או הצעות;

3.1.4. התאמה אישית של השירותים, כלומר זיהוי תחומי העניין של המשתמש והמלצה והצעות שעשויות לעניין את המשתמש;

3.1.5. שיווק וקידום שירותי החברה;

3.1.6. מתן סיוע ותמיכה;

3.1.7. מילוי בקשות משתמש; עמידה בהתחייבויות חוזיות או משפטיות;

3.1.8. הגנה על אבטחת המשתמשים, למשל. מניעה ואיתור הונאה;

3.1.9. מטרות פנימיות, למשל. פתרון בעיות, ניתוח נתונים, בדיקות וסטטיסטיקה

מטרות.

3.2. החברה עשויה לבקש את הסכמת המשתמש להשתמש בנתונים האישיים של המשתמש עבור פרט מסוים

מטרה שתסופק למשתמש.

3.3. החברה אינה משתמשת בנתונים אישיים כלשהם מלבד הדרוש לביצוע השירותים, שיפורם ויצירת שירותים מותאמים אישית ושיפור הצעות מכר.

 

 1. עוגיות.

4.1. החברה משתמשת במנגנוני מעקב כגון עוגיות על מנת לספק את שירותים.

4.2. על ידי לחיצה על קישור לאתר או שירות של צד שלישי, צד שלישי עשוי גם להעביר עוגיות למשתמש. PN זה אינו מכסה את השימוש בעוגיות על ידי אף צדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה וכן שיטות עבודה.

4.3. החברה משתמשת בגוגל אנליטיקס. אנא לחץ על

www.google.com/policies/privacy/partners/ כדי לגלות כיצד Google

Analytics אוסף ומעבד נתונים.

4.4. החברה משתמשת בפיקסלים של פייסבוק. ביחס לשימוש של החברה בפיקסלים של פייסבוק שים לב לדברים הבאים:

4.4.1. צדדים שלישיים, כולל פייסבוק, עשויים להשתמש בקובצי Cookie, אינטרנט Beacons, וטכנולוגיות אחסון אחרות לאיסוף או קבל את המידע של המשתמש מאתרי האינטרנט ובמקום אחר באינטרנט והשתמש במידע זה כדי לספק שירותי מדידה ולמקד מודעות.

4.4.2. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו לאיסוף המידע ולשימוש בו עבור מיקוד מודעות. ביטול הסכמתו לאיסוף המידע יעשה בהתאם לפלטפורמה בה ירצה להפסיק את איסוף המידע עליו ובאחרויו הבלעדית.

 

 1. שיתוף נתונים אישיים של המשתמש למטרות משפטיות.

5.1. החברה עשויה להידרש לשמור או לחשוף מידע אישי על מנת:

5.1.1. לציית לחוקים או לתקנות החלים;

5.1.2. לציית לצו בית משפט, להזמנה לדין או להליך משפטי אחר;

5.1.3. להגיב לבקשה חוקית של רשות ממשלתית, אכיפת החוק

סוכנות או גוף ממשלתי דומה (בין אם נמצא בתחום השיפוט של המשתמש או

בְּמָקוֹם אַחֵר);

5.1.4. להתקשר עם ספקי שירות צד שלישי ו/או קבלני משנה אשר

לספק שירותים עבור הפעילות העסקית של החברה, רשימה של אשר יכולה להיות התקבל לפי בקשה.

5.1.5. לחשוף לצדדים שלישיים מידע מצטבר או לא מזוהה על משתמשים למטרות שיווק, פרסום, מחקר או אחרות;

5.1.6. לחשוף ו/או להעביר נתונים לגורם אחר אם החברה נרכשת על ידי או התמזגו עם חברה אחרת, אם החברה תמכור או תעביר יחידה עסקית או נכסים לחברה אחרת, במסגרת הליך פשיטת רגל, או במסגרת

כל העברת עסק דומה אחרת;

5.1.7. החברה מאמינה שהשחרור מתאים לציית לחוק, לאכוף או להחיל את תנאי החברה והסכמים אחרים, או להגן על הזכויות, הרכוש, או אבטחה של החברה, המשתמשים או אחרים. זה כולל החלפה

מידע עם חברות וארגונים אחרים למניעת הונאה ואיתור והפחתת סיכוני אשראי.

5.2. כאשר החברה חולקת את נתוני המשתמש עם צדדים שלישיים כמפורט לעיל, החברה מחייבת נמענים כאלה להסכים להשתמש רק במניות חברת הנתונים האישיים איתם בהתאם ל-PN זה ולמפרט החוזי של החברה וללא מטרה אחרת מלבד אלו שקבעה החברה בהתאם לכך מדיניות הפרטיות.

 

 1. שיתוף מידע משתמש עם ספק רישיון תוכנה של צד שלישי.

יובהר בזאת כי החברה עשויה לשתף מידע על משתמש כלשהו לגבי מוצרים ושירותים עם כל  ספק רישיון תוכנה של צד שלישי, גם אם המשתמש לא הסכים לכך בצורה מפורשת בעת רכישת מוצרים ושירותים כאלה.

 

 1. אבטחה.

החברה נקטה באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי להגן על מידע שהחברה אוספת על המשתמש עקב אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, חשיפה, שינוי, הרס וכל צורה אחרת של עיבוד לא מורשה. המשתמש צריך להיות מודע, עם זאת, ששום אמצעי אבטחת מידע לא יכול להבטיח אבטחה של 100%.

 

 1. משתמשים באזור הכלכלי האירופי (EEA).

8.1. בסיס משפטי לעיבוד נתונים אישיים החברה תעבד את הנתונים האישיים של המשתמש רק אם יש לה אחד או יותר מהמידע הבסיסים המשפטיים הבאים לכך:

8.1.1. נחיצות חוזית: יש צורך בעיבוד נתונים אישיים חוזה עם משתמש, לביצוע ההתחייבויות החוזיות של החברה כלפי המשתמש תחת תנאי השימוש ("TOU"), לספק את השירותים, להגיב עליהם בקשות מהמשתמש, או לספק למשתמש תמיכת לקוחות;

8.1.2. אינטרס לגיטימי: לחברה יש אינטרס לגיטימי לעבד את המידע האישי של המשתמשים;

8.1.3. חובה משפטית: עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש הכרחי כדי לעמוד בדרישות עם החוק הרלוונטי וחובות משפטיות, לרבות להיענות לבקשות חוקיות והזמנות; אוֹ

8.1.4. הסכמה: עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש בהסכמת המשתמש.

8.2. זכויות המשתמש לגבי נתונים אישיים.

8.2.1. בכפוף לחוקי הגנת מידע החלים, למשתמש יש זכויות מסוימות עם כבוד לנתונים האישיים של המשתמש, לרבות הדברים הבאים:

8.2.1.1. המשתמש עשוי לשאול האם החברה מחזיקה בנתונים אישיים על המשתמש ולבקש עותקים של נתונים אישיים אלה ומידע על האופן שבו הם עושים זאת מעובד;

8.2.1.2. המשתמש עשוי לבקש לתקן נתונים אישיים לא מדויקים;

8.2.1.3. המשתמש רשאי לבקש מחיקה של נתונים אישיים מסוימים;

8.2.1.4. המשתמש רשאי לבקש מהחברה להפסיק או להגביל את עיבוד נתונים אישיים כאשר העיבוד אינו הולם;

8.2.1.5. כאשר המשתמש מסכים לעיבוד הנתונים האישיים של המשתמש עבור מטרה שצוינה על ידי החברה, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו של המשתמש בכל עת, והחברה תפסיק כל עיבוד נוסף של נתוני המשתמש למטרה הזאת.

8.2.2. בנסיבות מסוימות, ייתכן שהחברה לא תוכל לציית במלואה לבקשת המשתמש, כגון אם היא קלת דעת או בלתי מעשית ביותר, אם היא מסכנת את זכויותיהם של אחרים, או אם זה לא נדרש על פי חוק, לעומת זאת, באלה הנסיבות, החברה עדיין תגיב כדי להודיע ​​למשתמש על החלטה כזו.

8.2.3. המשתמש יכול לממש את זכויות המשתמש של גישה, תיקון, מחיקה, הגבלה, התנגדות, וניידות נתונים על ידי פנייה לחברה בכתובת [email protected]. במקרים מסוימים, החברה עשויה להזדקק למשתמש כדי לספק לחברה מידע נוסף שעשוי לכלול נתונים אישיים, במידת הצורך לאימות של המשתמש

זהות ואופי בקשת המשתמש.

8.3. העברת הנתונים האישיים של המשתמש מחוץ לאזור ה-EEA.

8.3.1. החברה מעבירה נתונים מחוץ לאזור ה-EEA. כפי שהנתונים מאוחסנים ומעובדho על ידי הישות הישראלית של החברה, החברה מסתמכת על הלימה קביעות. נתונים המאוחסנים ומעובדים על ידי זרימות החברה בין ה-EEA, ארצות הברית וישראל ו. כדי להבטיח ש-EEA מוגן כראוי בעת העברה מחוץ לאזור ה-EEA, הגנת הנתונים הוראה 95/46/EC וכן, החל מ-25 במאי 2018, הגנת הנתונים הכללית

הרגולציה מחייבת כי העברות כאלה מתרחשות באמצעות חוקים מסוימים uמנגנונים.

8.3.2. בעת העברת נתוני EEA לישראל, החברה מסתמכת על החלטת הנציבות שישראל מציעה הגנת מידע נאותה להעברות מה-EEA. בעת העברת נתונים אישיים מה-EEA לארה"ב, אנו bסתמך על מגן הפרטיות של האיחוד האירופי-ארה"ב.

8.3.3. הערה: החברה שומרת כיום את נתוני המשתמש במרכזי הנתונים של החברה ממוקם ב-EEA ובישראל.

 

 1. משתמשים בקליפורניה, ארה"ב.

9.1. החברה תציית בכל עת לכל חוקי הגנת המידע החלים

(כולל ה-CCPA) ומעבדים רק נתונים אישיים מטעם המשתמש.

9.2. החברה (א) לא תאסוף, תשמור, תשתמש או תחשוף נתונים אישיים לכל מטרה שהיא

מלבד למטרות הספציפיות המפורטות בתנאי השימוש של החברה וב

הסכם עיבוד נתונים בין החברה למשתמש; (ii) לא למכור אישי

נתונים (כפי שהוגדרו במסגרת ה-CCPA); וכן (iii) להקים במקום טכני מתאים ו

אמצעים ארגוניים להגנה על נתונים אישיים מפני בלתי מורשים או בלתי חוקיים

עיבוד או הרס מקרי, אובדן או נזק.

 1. נתונים אישיים של ילדים.

שירותי החברה אינם מיועדים לילדים. ילדים מתחת לגיל 18 רשאים להשתמש

השירותים רק במעורבות של הורה או אפוטרופוס.

 

 1. שאלות בנוגע לנתונים האישיים של המשתמש?

אם למשתמש יש שאלות כלשהן לגבי הודעת פרטיות זו או נוהלי נתוני החברה באופן כללי, בבקשה

פנה אלינו באמצעות המידע הבא:

 

Webology 

צוות תמיכה

דוא"ל: [email protected]

עדכון אחרון: 23 באוגוסט 2023.

 

הסכם עיבוד נתונים

 1. ישימות.

הסכם עיבוד נתונים זה של Webology ("DPA") יחול על כל ההסכמים שלך ("של המשתמש")

("ההסכמים") עם חברת Webology מחשבים ותקשורת בע"מ ושלוחותיה ו/או

חברות בנות ("Webology") במידה ש-Webology מעבדת (i) כמעבד של המשתמש כל אישי

נתונים מהאזור הכלכלי האירופי, בריטניה ושוויץ; או (ii) בתור של המשתמש

ספק השירות כל מידע אישי של צרכני קליפורניה (יחד, "נתוני משתמש").

 

 1. הגדרות.

2.1. מונחים המשמשים ב-DPA זה אך אינם מוגדרים כאן (בין אם באותיות גדולות ובין אם לא).

יש את המשמעויות המוקצות למונחים כאלה ב-(i) הגנת הנתונים הכללית

תקנה (2016/679) ("GDPR"), לרבות כל כפוף או יישום

חקיקה, ו-(ii) חוק פרטיות הצרכן של קליפורניה משנת 2018, כפי שתוקן, Cal.

Civ. קוד 1798.100 ואילך. ("CCPA"), לפי העניין (ביחד, "נתונים רלוונטיים

חוקי הגנה"). במקרה של סתירה כלשהי בין הנתונים הרלוונטיים

חוקי ההגנה, החוק המגביל ביותר החל על המשתמש יקבע.

2.2. "משתמש" או "אתה" פירושו הבקר או העסק שנכנס איתו ל-DPA זה

Webology..

 

 1. עיבוד נתונים אישיים מטעם המבקר/עסק.

Webology פועלת כמעבד/ספק שירות עבור משתמש, ומבצעת פעולות עיבוד על

בשם המשתמש ועל פי הוראות המשתמש, כמפורט כאן, בתנאי Webology של

שימוש ("TOU") ובהודעת הפרטיות של Webology ("PN"), כפי שעשוי להשתנות מעת לעת על ידי

Webology, וכל הסכם נוסף שנערך בין המשתמש לבין Webology (יחד, ה

"תנאים"), שלפיהם מידע אישי עשוי להיחשף ל-Webology ו-Webology עשויה להיחשף

לעבד מידע אישי שכזה ("המטרה העסקית בחוזה").

 

 1. חובות וייצוגים של מבקר/עסק.

המשתמש מפרט את הפרטים, לרבות המטרה, האמצעים והדרכים שבהן Webology

תעבד את נתוני המשתמש, כנדרש על פי חוקי הגנת המידע החלים בנספח א'

(פרטי העיבוד של נתונים אישיים מעובדים), המצורף לזה, והמשתמש מייצג

ומתחייב כי:

4.1. הוא תואם לאבטחת מידע אישי וחובות אחרות שנקבעו על ידי

חוקי הגנת מידע החלים על בקר/עסקים, וכי מתן

נתוני המשתמשים ל-Webology עומדים בחוקי הגנת המידע החלים;

4.2. היא מעבדת רק נתונים אישיים/מידע אישי שנאסף

בהתאם לחוקי הגנת המידע החלים;

4.3. יש לה נהלים למקרה אנשים / צרכנים אשר האישיים שלהם

נאספים נתונים/מידע אישי, רוצים לממש את זכויותיהם בהתאם

עם חוקי הגנת המידע החלים;

4.4. היא מספקת נתוני משתמש ל-Webology למטרה עסקית בהתאם ל-

ייצוגים של המשתמש לצרכנים במדיניות הפרטיות של המשתמש, והמשתמש עושה זאת

לא למכור נתוני משתמש ל-Webology;

4.5. היא תספק ל-Webology כמעבד/ספק שירות, או שתהיה לו Webology בדרך אחרת

(או מי מטעמה) מעבדים את נתוני המשתמש הללו, המותרים במפורש לפי

PN של Webology ("נתוני משתמש מורשים"). הבקר/העסק בלבד יישא באחריות

כל מידע שעומד לרשות המעבד/נותן השירות מעבר ל

נתוני משתמש מורשים ("נתונים לא מורשים"). ההתחייבויות של Webology על פי התנאים

לא יחול על כל מידע לא מורשה כזה;

4.6. הוא ויישאר מורשה כדין ויעיל לתת את ההוראה המפורטת

בזאת וכל הנחיות נוספות כפי שסופקו בהתאם לתנאים, בכלל

זמנים רלוונטיים ולפחות כל עוד התנאים בתוקף ולכל מקום

תקופה נוספת שבמהלכה Webology מעבדת נתונים אישיים/אישיים כדין

מֵידָע.

 

 1. חובות מעבד/ספק שירות.

5.1. Webology מבצעת את עיבוד נתוני המשתמש בשמו של המשתמש;

5.2. בהתאם להוראות סעיף 28 של ה-GDPR, Webology מייצגת ו

מתחייב שזה יעשה:

5.2.1. עבד את נתוני המשתמש אך ורק מטעם המשתמש ובהתאם לאלו של המשתמש

הוראות (כולל הנוגעות להעברות נתונים בינלאומיות), לרבות

הוראות ב-DPA זה ובכל התנאים, אלא אם כן נדרש לעשות זאת על ידי האיחוד האירופי או

החוק החל במדינת החברות;

5.2.2. ליישם אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי לספק

רמת אבטחה מתאימה, לרבות, לפי המתאים והחל, את

אמצעים הנזכרים בסעיף 32(1) ל-GDPR;

5.2.3. נקוט בצעדים סבירים כדי להבטיח שהגישה לנתוני המשתמש המעובדים היא

מוגבל על בסיס צורך לדעת/גישה, ושכל צוות Webology מקבל

גישה כזו כפופה להתחייבויות סודיות או מקצועי או

חובות סודיות סטטוטוריות בקשר לגישה/שימוש בהם

מידע משתמש.

5.2.4. היא תספק סיוע סביר לבקר/עסק עם כל מידע

הערכות השפעת הגנה או התייעצות מוקדמת עם הפיקוח

רשויות ביחס לעיבוד נתוני משתמש על ידי המעבד/שירות

ספק, כנדרש על פי כל חוקי הגנת מידע החלים, ב-

בקשה בכתב של הבקר/עסק, וביחידי הבקר/עסק

הוֹצָאָה.

5.3. בהתאם ל-CCPA, Webology מייצגת ומתחייבת כי:

5.3.1. Webology פועלת אך ורק כספקית שירותים ביחס לנתוני משתמש עבור

המטרות של המטרה העסקית החוזה;

5.3.2. Webology לא תשמור, תשתמש או תחשוף את נתוני המשתמש לכל מטרה אחרת מלבד

למטרה הספציפית של ביצוע השירותים המפורטים בתנאים ו

אם חוק מחייב את Webology לחשוף מידע אישי למטרה שאינה קשורה

למטרה העסקית החוזה, על Webology להודיע ​​תחילה למשתמש על

דרישה משפטית ולתת למשתמש הזדמנות להתנגד או לערער על

דרישה, אלא אם כן החוק אוסר על הודעה כזו;

5.3.3. אם וככל שה-CCPA מתיר, Webology עשויה לבטל זיהוי או לצבור

נתוני משתמש כחלק מביצוע השירותים המפורטים בתנאים. Webology יהיה

לא לנסות או לזהות מחדש כלשהן שנצבר בעבר, לא מזוהה,

או נתונים אנונימיים;

5.3.4. Webology תגביל את איסוף המידע האישי, השימוש, השמירה והחשיפה

לפעילויות הנחוצות ומידתיות באופן סביר כדי להשיג את

מטרות עסקיות בחוזה או מטרה תפעולית תואמת אחרת.

 

 1. עיבוד משנה.

6.1. בקר/עסק מאשר למעבד/נותן שירות למנות

מעבדי משנה בהתאם להוראת התנאים. כל קבלן משנה

בשימוש חייב להיות כשיר כספק שירות לפי חוקי הגנת המידע החלים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מעבד/נותן שירות

אינו יכול למסור כל גילוי בפני קבלן המשנה שה-CCPA תתייחס אליו כאל

מְכִירָה.

6.2. המעבד/ספק השירות עשויים להמשיך להשתמש במעבדי המשנה האלה כבר

מועסק על ידי מעבד/ספק שירות נכון לתאריך ה-DPA הזה.

הבקר/עסק מאשר ומסכים כי נכון לתאריך ה-DPA הזה

מעבד/ספק שירות משתמש במעבדי משנה מסוימים; רשימה של כאלה

מעבדי משנה יסופקו לפי בקשה.

6.3. מעבד/ספק שירות רשאי למנות מעבדי משנה חדשים וייתן

הודעה סבירה על מינוי כל מעבד משנה חדש.

המשך השימוש של הבקר/העסק בשירותים הרלוונטיים לאחר מכן

ההודעה מהווה הסכמה של הבקר/עסק למעבד המשנה החדש.

6.4 Webology נשארת באחריות מלאה כלפי המשתמש לביצוע קבלן המשנה שלה

התחייבויות ההסכם.

 

 1. זכויות הנבדקים.

7.1. הבקר/עסק יהיו האחראים הבלעדיים לעמידה בכל חוק

התחייבויות הנוגעות לבקשות למימוש זכויות נושא הנתונים בהתאם להחלה

חוקי הגנת מידע (למשל, לגישה, תיקון, מחיקה של משתמש מעובד

נתונים וכו'). המעבד/ספק השירות ישתדל לסייע באופן סביר

בקר/עסק ככל שניתן, למלא את התחייבויותיו האמורות של הבקר/עסק

ביחס לבקשות נושאי מידע כאלה, לפי העניין, בבקר/בעסק

הוצאה סבירה יחידה.

7.2. מעבד/ספק שירות (א) יודיע ללא דיחוי לבקר/עסק אם

הוא מקבל בקשה מנושאי מידע במסגרת כל הגנת מידע רלוונטית

חוקים לגבי נתונים אישיים מעובדים; ו-(ii) לא להגיב לבקשה זו,

למעט על פי הנחיות כתובות של בקר/עסק או כנדרש על ידי

חוקי הגנת מידע החלים, ובמקרה זה מעבד/נותן שירותים יעשו זאת

במידה המותרת על פי חוקי הגנת המידע החלים, הודע לבקר/עסק

של דרישה משפטית זו לפני שהיא מגיבה לבקשה.

 1. הפרת נתונים אישיים.

8.1. מעבד/ספק שירות יודיע לבקר/עסק ללא דיחוי מיותר

כאשר המעבד/ספק השירות נודע להפרת מידע אישי כלשהו

במשמעות של חוקי הגנת מידע החלים המתייחסים לנתוני משתמש אשר

עשוי לדרוש הודעה לרשות מפקחת או לנושא מידע

במסגרת חוקי הגנת מידע החלים "הפרת נתונים אישיים").

8.2. על פי בקשה בכתב של הבקר/עסק וביחידי הבקר/עסק

הוצאות, מעבד/ספק שירות יספק שיתוף פעולה סביר ו

סיוע למשתמש בגין התחייבויות המשתמש בנוגע לחקירת

כל הפרת מידע אישי וההודעה לרשות הפיקוח ולנתונים

נושאים בגין הפרת נתונים אישיים כזו; עם זאת, בתנאי ש-Webology

תעשה, על חשבונה, מאמצים סבירים כדי להכיל ולתקן כל

הפרת מידע אישי הנגרמת על ידי Webology (או סוכניה, נציגיה או

קבלני משנה) ללא דיחוי מיותר ולמנוע כל מידע אישי נוסף

הפרה, לרבות, אך לא רק נקיטת כל פעולה סבירה הנחוצה

לציית לחוקי הגנת מידע החלים.

 

 1. מחיקה או החזרה של נתונים אישיים מעובדים.

9.1. בכפוף לתנאים של זה, מעבד/ספק שירות יצטרך תוך עד שישים (60)

ימים, אלא אם כן נדרש פרק זמן מוקדם יותר על פי חוקי הגנת המידע החלים,

להחזיר ולאחר מכן להשמיד את נתוני המשתמש, למעט עותקים כאלה המורשים לרבות

במסגרת DPA זה או נדרש לשמור בהתאם לנתונים הרלוונטיים

חוקי הגנה.

9.2. מעבד/ספק שירות רשאי לשמור את נתוני המשתמש רק במידה שהורשה או

נדרש על פי חוקי הגנת מידע החלים, בתנאי שאותו מעבד/שירות

הספק יבטיח את הסודיות של נתוני משתמש אלה ויוודא שכן

מעובד רק למטרות משפטיות כאלה. הוראות ה-DPA זה יחולו

כל נתוני משתמש שנשמרו כאמור.

9.3. על פי בקשה מוקדמת בכתב של הבקר/עסק, המעבד/ספק השירות

לספק אישור בכתב לבקר/עסק שהוא מילא אחר זה

סעיף 9.

 

 1. זכויות ביקורת

10.1. בכפוף לתנאי זה, ולא יותר מפעם אחת בכל שנה קלנדרית,

מעבד/ספק שירות יעמיד לרשות מבקר בעל מוניטין המופקד על ידי

בקר/עסק בתיאום עם מעבד/ספק שירות, ב-

עלות סבירה של הבקר/עסק על פי בקשה מוקדמת בכתב, כרגיל

שעות הפעילות במתחם המעבד/ספק השירות, מידע כזה הכרחי

ורלוונטי כדי להוכיח באופן סביר ציות ל-DPA זה, ויאפשר

לביקורות של מבקר בעל מוניטין שכזה שהונחה על ידי הבקר/עסק ביחס

לעיבוד נתוני המשתמש על ידי המעבד/ספק השירות, בתנאי ש

מבקר צד שלישי כאמור יהיה כפוף לחובות סודיות.

10.2. המבקר/העסק ישתמש (ויוודא שכל אחד ממבקריו המוסמכים ישתמש)

מיטב מאמציה להימנע מגרימת (או, אם אין ביכולתה להימנע, למזער) נזק כלשהו,

פציעה או הפרעה בחצרים, בציוד של המעבד/ספק השירות,

כוח אדם ועסק בזמן שאנשיו נמצאים בחצרים אלה במהלך

ביקורת או בדיקה כזו.

 

 1. תנאים כלליים.

11.1.חוק וסמכות שיפוט. כל המחלוקות ביחס ל-DPA זה יהיו

נקבע בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויטופל

בבית משפט מוסמך ברחובות.

11.2.קונפליקט. במקרה של התנגשות או אי התאמה בין DPA זה לבין כל

הסכמים אחרים בין הצדדים, לרבות הסכמים שנכרתו לאחר ה

בתאריך של DPA זה, הוראות ה-DPA זה יגברו.

11.3.שינויים בחוקי הגנת מידע החלים. בקר/עסק יכול לפחות

הודעה בכתב מראש של ארבעים וחמישה (45) ימים קלנדריים למעבד/נותן השירות,

לבקש בכתב כל שינוי ב-DPA זה, אם הם נדרשים, כתוצאה מכל

שינוי בכל חוק הגנת מידע החל, לגבי חוקיות ה

עיבוד נתוני משתמש. אם הבקר/עסק מספק את בקשת השינוי שלו,

מעבד/ספק שירות יעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית

להיענות לבקשת שינוי כזו, והבקר/עסק לא יענה על כך

לעכב או לעכב באופן בלתי סביר הסכמה לכל שינוי תוצאתי בעניין זה

DPA כדי להגן על המעבד/ספק השירות מפני כל סיכונים נוספים, ו/או ל

לשפות ולפצות את המעבד/ספק השירות בגין כל עלויות נוספות

הקשורים לשינויים שנעשו להלן.

11.4 פיטורין. אם הוראה כלשהי ב-DPA זה אינה חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי

שאר ה-DPA הזה יישאר בתוקף ובתוקף. הבלתי חוקי או הבלתי ניתן לאכיפה

ההוראה תתוקן או (i) לפי הצורך כדי להבטיח את תוקפו

אכיפה, תוך שמירה על כוונות הצדדים ככל האפשר או, אם

זה לא אפשרי, (ii) להתפרש בצורה כאילו החלק הפסול או הבלתי ניתן לאכיפה

מעולם לא נכלל בו.

 

נספח א

פרטי עיבוד נתונים אישיים מעובדים

(כנדרש בסעיף 28(3) של ה-GDPR)

 1. הנושא ומשך העיבוד של נתונים אישיים מעובדים מפורטים ב

התנאים.

 1. האופי והמטרה של העיבוד של נתונים אישיים מעובדים הוא מתן שירותים,

כמפורט ומוגדר בתנאי השימוש של Webology וב-Webology PN.

 1. סוגי הנתונים האישיים המעובדים שיש לעבד הם כמפורט ב-PN.
 2. הקטגוריות של נושאי מידע שאליהם מתייחסים הנתונים האישיים המעובדים הם כ

להלן: אנשים טבעיים שהם משתמשי קצה של הבקר או של כל צד שלישי אחר

שירותים.

 1. החובות והזכויות של המבקר הן כמפורט כאן וב-GDPR.